Nieuws

Afscheid Robert Lanting 2019

Openbare kennisgeving

Tijdens het uitspreken van zijn slotwoorden als wethouder van de gemeente Vlieland heeft de heer Visser op dinsdag 24 mei jl. verwezen naar mijn vertrek in 2019 als gemeentesecretaris van de gemeente Vlieland. De heer Visser suggereerde dat mijn vertrek een relatie had met een integriteitskwestie.

In november 2018 heeft de toenmalige burgemeester in een persoonlijk gesprek met mij, in aanwezigheid van toenmalig wethouder Hoekstra, haar vertrouwen opgezegd in de werkrelatie tussen de burgemeester en de gemeentesecretaris. Aan mij werd gevraagd mijn positie van gemeentesecretaris op te geven en op zoek te gaan naar een andere werkgever. Daarbij werd mij tevens door de burgemeester ondersteuning aangeboden middels het inzetten van haar netwerk, o.a. bij de provincie Fryslan.

Ik heb na dat gesprek in november 2018 ervoor gekozen mij coöperatief op te stellen en heb aan de burgemeester mijn medewerking toegezegd bij het beëindigen van mijn dienstverband bij de gemeente Vlieland. Tevens heb ik verklaard mij loyaal te willen blijven inzetten voor de gemeente Vlieland tot het moment waarop ik een andere werkkring had gevonden. De burgemeester en ik hebben in januari 2019 hierover mondeling een akkoord gesloten en onze afspraak bezegeld met het elkaar geven van een handdruk. Een en ander is mij later ook nog schriftelijk bevestigd.

Mij is door de werkgever dus geen ontslag aangezegd bij gebrek aan juridische ontslaggronden. Ik heb mij in die periode ook geen enkele dag ziekgemeld. Dus van een arbeidsconflict in de zin van het toen geldende arbeidsrecht was geen sprake. In tegenstelling, met wederzijdse instemming heb ik mijn taken als gemeentesecretaris per 1 september 2019 neergelegd en ben ik (eerst voor een jaar op basis van een detacheringsovereenkomst, aansluitend in vaste dienst) gaan werken voor de provincie Fryslan.

In november 2018 maakte de heer Visser geen deel uit van het college van B&W. Hij was in die periode fractievoorzitter van de NLV in de gemeenteraad. Ik heb alle redenen om aan te nemen dat de heer Visser in zijn rol als fractievoorzitter door de burgemeester is geïnformeerd over de vertrouwensbreuk met de gemeentesecretaris. Ik vind het ook niet onlogisch dat de burgemeester in die periode alle fractievoorzitters hiervan in kennis heeft gesteld. Uiteraard zal zij daarbij de fractievoorzitters hebben verzocht vertrouwelijk met deze informatie om te gaan. Ik heb in die periode geen contact gehad met de heer Visser om met hem te praten over de ontstane situatie tussen mij en de burgemeester.

Vlak voor aanvang van de zomervakantie 2019, de heer Visser was op dat moment waarnemend wethouder in verband met de afwezigheid van de heer Hoekstra, heb ik bij de beide wethouders aangegeven nog in afwachting te zijn van een instemming door mijn werkgever (lees: de burgemeester) met de voorgestelde voorwaarden aan de detacheringsovereenkomst tussen de gemeente Vlieland en de provincie Fryslan op basis waarvan ik per 1 september 2019 mijn werkzaamheden voor de provincie kon starten. Juist op dat moment heb ik de betrokkenheid van met name de heer Visser op een voor mij zo belangrijk moment erg gewaardeerd. Met de hem wel bekende kordate handelswijze waren in zeer korte tijd de laatste plooien glad gestreken en werd mij een goed afscheid via de voordeur van het gemeentehuis mogelijk gemaakt.

6 reacties

 1. Beste mensen van Lijst Fier, beste Robert, dank voor de uitvoerige beschrijving van een integere ontbindingsprocedure. In een beschaafde werkomgeving is dat vaak usance. Maar kan je iets uitleggen over de de oorzaak van het opzeggen van het vertrouwen van burgemeester Schokker in – zoals je het eufemistisch noemt – de werkrelatie tussen haar en jou? In alle openheid die je lijkt te geven ontbreekt hiermee naar mijn mening de essentie van het verhaal. Nu alle partijen de mond vol hebben van integriteit, lijkt dit een kleine moeite waar op zijn minst de kiezers van Fier recht op hebben.

  1. Dag Peter, dank voor je reactie. Ik vind dat ik openhartig ben ingegaan op de achterliggende reden van mijn vertrek in 2019 bij de gemeente Vlieland. Ik vind tevens dat ik mij kwetsbaar opstel door hierover in het openbaar naar buiten te treden. Het is zeer ongebruikelijk dat een werknemer en een werkgever die in gezamenlijkheid besluiten een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst daarover publiekelijk vervolgens verdere mededelingen doen. Ik kan er nog het volgende over opmerken.
   Een ongeschreven regel luidt dat in de werkrelatie tussen de burgemeester en de gemeentesecretaris sprake moet zijn van een onvoorwaardelijk vertrouwen. Wanneer dat vertrouwen er niet meer is heeft dat in bijna alle gevallen tot gevolg dat de gemeentesecretaris vertrekt. Alles wat ik er meer over zeg raakt aan de afgesproken vertrouwelijkheid en ik vraag een ieder dat te respecteren.

 2. Geachte hee Lanting,

  Ik, duinhuis eigenaar op Vlieland volg de actuele gang van zaken in jullie gemeenteraad met bovengemiddelde belangstelling. Dit deed ik altijd al zijdelings maar de huidige gang van zaken heeft mijn interesse hierin extra aangezwengeld. Ik vind hetgeen vandaag door u wereldkundig is gemaakt omtrent een strikte privéaangelegenheid (want dat is een verstoorde werkrelatie) vergaand.

  Dat uw collega raadslid, de heer D.P.Visser die in vertrouwen deelgenoot is gemaakt van de inhoudelijke rede van uw al dan niet gedwongen vertrek bij de gemeente Vlieland en dit nu inzet als troefkaart/joker grensoverschrijdend en arbitraal.

  Dat Visser na twintig jaar alleenheerschappij even moet acclimatiseren in zijn rol als oppositiepartij is heel begrijpelijk. Echter, dit geeft hem niet het recht om wild om zich heen te gaan slaan en vertrouwelijk verkregen kennis nu naar eigen goeddunken te kunnen gaan inzetten om zijn inmiddels door eigen toedoen vege lijf te redden. Ik vind dit niet alleen mild uitgedrukt verwerpelijk, dit schuurt wederom aan tegen het overschrijden van de integriteit. Hiermee manoeuvreert Visser zichzelf nu ook als raadslid in een onhoudbare positie.

  Het is te hopen dat de voorzitter van uw raad, de heer Schrier zichzelf op de kortst mogelijke termijn herpakt want anders vrees ik met grote vrees dat hij als laatste en enige lid van uw college op korte termijn ook niet meer houdbaar zal zijn.

  Ik wens u oprecht alle goeds toe bij de formatie!

 3. Beste Robert, dank voor een antwoord. Het is niet het antwoord waar ik en waarschijnlijk meer mensen op hadden gehoopt maar ik respecteer uiteraard de afgesproken vertrouwelijkheid.
  Tegelijkertijd denk ik dat jullie door de infame aanval op wethouder Visser, zelf de doos van Pandora hebben opengezet en dat dit niet het laatste is wat er over gezegd en geschreven zal worden. In het mytologische verhaal bleef uiteindelijk de hoop over. Laten we hopen dat de plaatselijke politiek zich binnenkort weer herpakt en met elkaar strijd en samenwerkt binnen normale gedragsnormen.

 4. Beste Robert,

  Ik ben het met Peter Schalk eens. Je geeft nu publiekelijk toe dat er inderdaad een vertrouwensbreuk is geweest, die heeft geleid tot jouw functie elders. Ik ben door jou destijds overigens anders geïnformeerd dus ik ben not amused.

  Het gaat allemaal om eerlijkheid en openheid, en op dat punt win jij ook geen Nobelprijs voor de Vrede, zeg maar. Zoveel is wel duidelijk. Op zich is dat niet erg, want we zijn allemaal wel eens vals en oneerlijk. Maar als publiekelijk figuur heb je nu wel een probleem: kennelijk ontbreekt het jou net zo hard aan reflectief vermogen als Dick Visser. Dat is geen compliment.
  Het probleem zit hem er namelijk in (kennelijk moet je dat uitgelegd worden), dat als je in een positie wilt zijn om wethouders als Dick Visser (op overigens terechte gronden, misschien was het de foute druppel of het foute dossier, maar de emmer was al jarenlang overgelopen), weg te kunnen sturen vanwege zijn gebrek aan transparantie, integriteit, reflectie, enzovoort, dat je zelf op die punten een smetteloos cv moet hebben. Politiek gaat allemaal over perceptie. We hebben gezien dat zodra je als burgemeester, of Rutte, moet gaat zwaaien met woorden als ‘naar eer en geweten te hebben gehandeld’, of iets dergelijks, mensen jeuk van wantrouwen krijgen en het foute boel is.
  Even een banaal voorbeeld: het is hetzelfde als een politieagent die iemand bekeurt voor te hard rijden, terwijl die dat stiekem zelf ook doet als niemand kijkt. We hebben daar een woord voor: hypocrisie. Dit woord komt uit het Grieks en heeft te maken met iets verbergen (werkwoord kryptomai als ik me nog goed herinner). Hypokrites is ook een synoniem voor theater acteur.

  Dick Visser heeft jou in feite van hypocrisie dus acteren achter een theatermasker beschuldigd, toen ook jij hem namens Fier de laan uitstuurde als wethouder, al had hij dat woord even niet bij de hand. De pot verwijt de ketel, is wat langer maar werkt ook. Als lezer en luisteraar denk je dan: Dick heeft gelijk, want als je zelf door de burgemeester bent weggestuurd vanwege en niet openlijk gemaakte integriteitskwestie, dan had je zelf natuurlijk ook niet mee mogen stemmen bij het wegsturen van Dick Visser. Eerlijk is eerlijk.

  Overigens mag ook vermeld worden dat ook NLV hypocriet is, wat het allemaal erg ingewikkeld maakt. Ze hebben het dan wel over gebrek aan respect, maar zijzelf zijn het hypocrietst van allen. Zoals je weet heeft die partij een burger (ik in dat geval) achter de schermen willen weren van het democratische spreekrecht, een paar jaar geleden, omdat die burger (ik) woorden als belangenverstrengeling in zijn mond durfde te nemen. Dus zo gaan ze om met de medemens, die dingen wil zeggen die hun partij niet bevalt. Dat het NLV klappen heeft gehad van de verkiezingen, en nu dit, dat is hun verdiende loon en dat is aan de kiezer en aan jullie te danken.

  Hoe dan ook, schrijft nu een stukje als reactie op Dick’s weerwoord, dus dan moeten je woorden een haarscherpdoel hebben. En dat doel ontbreekt totaal, en dat geeft de lezer irritatie. Wil je Dick’s woorden nu ontkrachten, of niet? Het blijft een leeg verhaal waarvan de lezer kennelijk moet concluderen dat Dick Visser misschien dan gelijk had: ook jij bent niet zo integer en ook jij bent niet zo van de transparantie (kennelijk?). Overigens op dat punt ben ik ook teleurgesteld in ABV, dat niet eens aan het eigen bestuur wil melden waarom het geklapt is tussen jullie in de formatie, maar dat terzijde.

  Ken je “Chekhov’s gun”?
  “If in the first act you have hung a pistol on the wall, then in the following one it should be fired. Otherwise don’t put it there.”

  Oftewel het enige doel van jouw stuk hier had moeten zijn of het ontkennen van Dick Visser’s beschuldigingen, of een mea culpa met een inhoudelijke toelichting op de vertrouwensbreuk, gevolgd door een excuus dat je niet had moeten stemmen omdat je zelf niet in de positie was te oordelen over transparantie. Dan is het 1-1, prima, niemand is perfect, maar zo kun je wel door met zijn allen. Eerlijk duurt het kortst: je bent nu alleen maar verder van huis en je partij ook. Dat is jammer, want jullie bieden als Fier de kiezer echt een kans om de NLV cowboy-werkcultuur van raad en college, nu eens opener en eerlijker te maken. En die positie is nu door jouw gebrek aan openheid, verzwakt.

  Scott Fitzgerald zou hebben gezegd dat er in de US geen tweede kansen bestonden, maar hopelijk in ons land wel, dus wij wachten je reactie af.

 5. Roert Lanting kiest er eenzijdig voor om ondanks afspraken over vertrouwelijkheid een aantal zaken rondom zijn afscheid naar buiten te brengen. Ik word in zijn tekst genoemd en word daarmee ongewild betrokken bij zijn ontboezemingen. Als er vervolgens vragen worden gesteld over zijn tekst beroept hij zich op vertrouwelijkheid. Dat beroep zou terecht zijn als Lantíng helemaal niets had gezegd over aspecten rondom het beëindigen van zijn contract bij de gemeente Vlieland. Door nu een deel van de feiten naar buiten te brengen is niet het volledige verhaal verteld. Dit wordt door Lanting in zijn antwoord op vragen bevestigd.

  Nu ik ongewild word betrokken bij deze ontboezemingen beraad ik me op mijn positie en mijn rol in het geheel. De vertrouwelijkheid is geschonden terwijl Lanting niet het volledige verhaal bekend wil maken. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat daarmee onvoldoende recht gedaan wordt aan de waarheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »

Sluiting Noordwester

Beste eilanders, eind vorige week kwam het bericht binnen van het bestuur van De Noordwester, waarin per heden de definitieve sluiting en ontbinding van het

Lees verder »