Nieuws

Op naar de ‘minder is meer-economie’

Geachte eilanders,

Niets is van alle tijden. Kijk om je heen, lees het nieuws en ken onze geschiedenis. Hierin herken je de wisselende patronen in onze maatschappij.

De gestaag maar continue veranderende eilander leefgemeenschap wordt sinds jaar en dag ‘tot een ordelijk geheel’ mede bijeengehouden door de afgesproken regels namens het lokaal bestuur.

Het dagelijks bestuur (college van burgemeester & wethouders) geeft uitvoering aan hetgeen onze lokale volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad namens u allen) aan kaders heeft opgesteld. Met het raadsbreed akkoord werkt het college de opdrachten uit. Wij zijn nu al weer bijna halverwege de zittingsperiode van vier jaar. De tijd vliegt!

Het algemeen gevoelen op Vlieland lijkt nu steeds meer de kant op te gaan van de behoefte om minstens een pas op de plaats te maken qua economische groei met het oog op de leefbaarheid. Het succes van de gasteneconomie lijkt haar grens te hebben bereikt; het wringt zelfs her en der. Om nu niet ons goud, de rust, ruimte en sociale samenhang op ons eiland geweld aan te doen, kan je er voor kiezen de kaders in overleg weer bij te stellen.

Dat veranderend gevoelen wegen wij als raadsleden van de fractie Lijst Fier uiteraard nu al serieus mee in de besluiten die moeten worden genomen, terwijl tegelijkertijd niet getornd mag worden aan de reeds gestelde kaders van weleer, zolang deze niet aangepast zijn. Iedereen immers moet er ook op kunnen vertrouwen dat  afspraken worden nagekomen. Dat heet ‘behoorlijk bestuur’.

En zie daar de soms lastige dilemma’s van de raad: op basis van de huidige planologie mag er bijvoorbeeld nog steeds op bepaalde percelen in het dorp een bredere invulling gegeven worden aan de aldaar geldende horecabestemming. Het is altijd aan de betrokken ondernemers of zij hiervan al of niet gebruik willen maken en daartoe een omgevingsvergunning indienen. Daar kun je dan van alles van vinden, maar zolang de huidige formele regels hierin niet veranderd zijn, dien je een dergelijk verzoek volgens de formele regels te behandelen.

Via Uit Het Kastje, gemeentewebsite en bibliotheek wordt u regelmatig geïnformeerd over allerlei zaken die vanuit de gemeente, ónze gemeente, worden gepubliceerd om inbreng te krijgen vanuit het dorp; binnenkort wordt daaraan de openbare commissievergadering toegevoegd. U bent van harte welkom!

Lijst Fier staat voor kwaliteit en kleinschaligheid. Wij roepen op om gerichter in te gaan zetten op de ‘minder is meer-economie’ én blijven ons inzetten op de doorlopende kwaliteitsverbetering van het bestaande. Daarbij hebben wij brede eilander inbreng nodig. U bent van harte uitgenodigd om over deze concrete koers actief mee te denken, waarbij het er altijd weer om gaat de juiste belangen-afweging te maken. Dat betekent elkaar ook iets gunnen, respect tonen voor hetgeen reeds is bereikt maar ook positief kritisch durven zijn om samen vorm te geven aan een wellicht nieuw in te slagen weg.

En mocht u net als wij de genoemde dilemma’s als intrigerende uitdagingen zien en willen opkomen voor het algemeen belang, kom langs om mee te praten, ook over het uitdagende raadswerk. Dat is immers ook een vorm van meedoen onder het motto ‘Samen Sterk.’

Henk Veerdig, Fractievoorzitter Lijst Fier

Eén reactie

 1. Beste Henk, overige Fier-raadsleden, en andere lezers,

  We kunnen uit je stuk opmaken dat je vooruitloopt op de enquête die is gehouden over hoe eilandbewoners het toegenomen toerisme ervaren. De resultaten daarvan zijn er nog niet, maar waarschijnlijk zal eruit naar voren komen dat een niet te verwaarlozen groep eilandbewoners het wel welletjes vindt met de toeristische groei. Dit durf ik te voorspellen want het is niet voor niets dat het ABV in haar verkiezingsprogramma dit motto min of meer had opgenomen. Ook het NLV bood in haar programma aan er discussies over te houden. Dan heb ik het nog niet eens over de andere Waddeneilanden die door het autoverkeer de overlast van het toegenomen toerisme nog veel meer voelen dan wij op Vlieland. De kranten laten dikwijls zien dat de Waddeneilanden het slachtoffer zijn van haar eigen toeristische succes.

  Het is opvallend dat je in dit stuk niet de standpunten (dan wel een voortschrijdend inzicht) deelt van partij Fier over deze materie. Vinden jullie dat het toerisme zoals het nu is, al meer dan genoeg is of niet? Mag het blijven groeien, en waarom? Of als je de groei zou willen stoppen of het totaal zou willen krimpen, hoe dan?
  Het helpt als je eerst met je eigen visie komt, zodat mensen erop kunnen reageren met hun eigen kijk op dingen. Het lijkt er nu op alsof jullie het zelf niet weten, en input van anderen nodig hebben om jullie visie in te kleuren.

  Dezelfde onduidelijkheid over jullie visie was zichtbaar bij de ITGWO-discussie de afgelopen raadsvergadering van 11 september. Voor de lezer weer denkt: daar gaat ie weer… klopt, maar hoe je het wendt of keert, de ITGWO is natuurlijk het schoolvoorbeeld van hoe de groei van het toerisme kan wrijven met de leefbaarheid. De ITGWO is immers geen toerisme meer maar massatoerisme. En de problematiek omtrent dit festival is concreet, grijpbaar en oplosbaar. Althans dat zou je denken.

  Zoals bekend waren er op de afgelopen raadsvergadering de 11e september vier sprekers die valide kritiek uitten op de ITGWO. Wat is, nu het stof enigszins is gedaald, jullie gecondenseerde standpunt over de ITGWO? Past het (los van het huidige evenementenbeleid) in de huidige omvang volgens Fier nog op dit eiland van rust en ruimte? Zo ja, hoe? Zo nee, wat zijn jullie voorstellen dan? Afschaffen, of terug naar de oorspronkelijke kleinschalige opzet? Maximaal 4000 bezoekers bijvoorbeeld inclusief personeel en vrijwilligers?

  Ik stel deze vragen, want als jullie hier als partij al niet concreet kunnen zijn, dan zal het bij veel ongrijpbaardere zaken als Omgevingsvisie enzovoorts, helemaal niet lukken om daar in jullie formule “Samen Sterk”, echt gestalte aan te kunnen geven.

  En concrete actie van de raad over de ITGWO is nodig. Want ik kan bovenstaande opmerking herhalen: lukt het hier niet bij iets als de ITGWO, dan is er niet veel hoop dat het elders zoals bij een Omgevingsvisie of wat ook, beleidsmatig wel zal goedkomen. Vergeet niet hoe de wethouder de 11e afsloot: er zouden (ondanks de bergen kritiek) geen objectieve bezwaren zijn tegen de ITGWO. Een omgekeerde wereld, waarin een externe club grip heeft op de leefbaarheid van een eiland, en de bewoners er niets tegen lijken te kunnen doen.
  Zij doelde hier waarschijnlijk op het krakkemikkige evenementenbeleid. Daarin staat niet veel meer dan dat er één festival is toegestaan dat maximaal 19 dagen bezig mag zijn met opbouwen en afbreken, en maximaal 7000 deelnemers mag hebben. Gelijk een kanttekening: met passagiersbewegingen van Doeksen is aan te tonen dat de 7000 mensen volgens het evenementenbeleid zeer waarschijnlijk wordt overschreden, en uit Doeksen boekingen zal op te maken zijn dat de 19 dagen opbouwen en afbreken ook wordt overschreden. Dat terzijde.
  Een belangrijkere conclusie is gewoon deze: zo’n groot festival is nooit te controleren op beleid of afspraken, zoals aantallen deelnemers. En de enige weg uit de impasse is om het evenementenbeleid aan te passen. Althans is dit ook jullie conclusie?

  Zo ja: welke aanpassingen aan dit evenementenbeleid stellen jullie voor? Je hebt me vaak de indruk gegeven dat je slechts een kleine aanpassing op de ITGWO zou willen. Dan denk ik niet aan halveren van de ITGWO, maar iets als 10-20 procent kleiner. Klopt dit een beetje? Want concreet heb je dit getal nooit gemaakt. Kennelijk omdat Fier of jijzelf het culturele aspect belangrijk vindt. Maar ook daar mis ik concrete argumenten. Wat waarom zou Vlieland iets cultureels op de kaart moeten zetten, als onze merknaam die van rust, natuur en ruimte is (zie Bezoekersonderzoek hier verderop genoemd)? Wat voor toegevoegde waarde heeft een festival als er al 600 in Nederland zijn op jaarbasis? Je zou kunnen beargumenteren dat cultuur iets is voor het Rijksmuseum, en natuur iets is voor Vlieland. Want minder is meer, toch? Waarom moet Vlieland alles zijn? Is natuur alleen niet genoeg? Wat zijn jullie standpunten en prioriteiten voor de toegevoegde waarde die de ITGWO volgens jullie voor dit eiland heeft? Want je kunt niet alles hebben, hoezeer je ook “elkaar wat wilt gunnen”.

  Ik had graag op jullie site iets gelezen als : “wij vinden participatie belangrijk, en daarom ontkomen we niet aan een referendum over de ITGWO. Want de ITGWO heeft wekenlang een impact op de leefbaarheid en daarom gaat het iedereen aan. Of: een referendum lijkt het ultieme participatiemiddel maar het kent ook de volgende (nader te noemen) nadelen. Daarom stellen wij iets ander voor, namelijk bijeenkomst in Vliestroom, extra commissievergadering inlassen enzovoorts. Op deze manier willen we samen met de bevolking het evenementenbeleid aanpassen. Want alleen met een nieuw beleid krijgen we grip op onze leefbaarheid bij evenementen.”
  Doe je het zo, dan maak je de participatieruimte ook gelijk concreet: mensen die op komen dagen om mee te discussiëren, weten ook gelijk wat er met hun inbreng wordt gedaan.

  En als tweede was het mooi geweest te vernemen dat Fier zich inzet voor een kleinere ITGWO (concreet aangegeven hoe veel kleiner). Mijn onderbouwing: het Bezoekersonderzoek van juni dit jaar laat onomstotelijk zien dat de gemiddelde toerist waar dit eiland het hele jaar van leeft, hier komt voor de rust, natuur, ruimte en eilandsfeer. Dus niet: cultuur, ITGWO of iets anders. Punt! Dus het onderzoek uit 2015 waarin de toegevoegde waarde van de ITGWO voor het eiland zou zijn aangetoond, kan de prullenbak in. Waarom houden we ons niet bij de feiten? Constant duiken niet onderbouwde kreten op dat de ITGWO wenselijk zou zijn voor ons eiland. Hoe dan? Want de conclusie is simpel: de kwaliteit van de natuur (en de merknaam van natuur, rust en ruimte) is om milieuredenen en ook commerciële redenen van het grootste belang. Zoals bekend zorgt de ITGWO (los van de herrie en drukte) voor veel meer uitstoot dan wat vervuilende auto’s die op jullie initiatief zijn verboden per 2024. Dus dan kan een kleinere ITGWO als motie, ook niet achterblijven. Want het is één van onze doelen om de uitstoot te verminderen.

  Daarom weer een vraag: waarom is die motie of op zijn minst een dergelijk voorstel van Fier voor een kleinere ITGWO, er niet allang gekomen? Je moet als partij wel duidelijk en consequent zijn. Het lijkt er nu op dat je de Vlielandse lage inkomens geen auto gunt, maar de Randstad wel een festival op ons eiland.

  Jullie reactie op de 11e was namelijk “dat we elkaar wat moeten gunnen” en dat de ITGWO in het evenementenbeleid zou passen.
  Dat klonk in de naborrel op de 11e als: laat de ITGWO wat het is want eilandbewoners moeten dit de externe organisatie gunnen. Want Vlieland kan zo’n festival toch niet eens zelf neerzetten en ze zijn jaloers.
  Nu maak ik op dat je met het gunnen inmiddels bedoelt dat afschaffen niet meteen handig is omdat je voorzichtig moet omgaan met wat je hebt. Dat zei de wethouder ook al, alsof de eilandbewoners het nodig hebben gewaarschuwd te worden voor ondoordacht tegen de ITGWO stemmen. Alsof ze zelf niet goed in staat zouden zijn te beoordelen wat ze bij een stemming met het denkbeeldige waswater weggooien. Het is ITGWO hoor, een simpel geval van willen we het of niet, of kleiner. Het is geen Brexit waarbij hele ingewikkelde economische en internationale politieke zaken komen kijken!

  De wethouder heeft na de 11e een memo naar de raadsleden gestuurd over hoe de herevaluatie over de ITGWO eruit kan zien. Veel praatcycli, met als eindresultaat een rapport dat de ITGWO door de papierversnipperaar kan halen. Het evenementenbeleid wordt niet genoemd. Dus ze zou gewoon weer kunnen zeggen zoals op de 11e: bedankt voor uw bijdrage, maar helaas zijn er nog steeds geen concrete bezwaren tegen de ITGWO.

  Het blijkt zelfs voor een kleine gemeente als de onze, moeilijk om de mensen echt te horen en te bereiken. Je zou denken: gelukkig hebben we de democratisch verkozen raad, het grondwettelijke hoofd van de gemeente. Maar dat werkt alleen als die raad inderdaad “Samen Sterk” is en niet blijft hangen in vaagheden.

  Veel kiezers verwachten vooral van jullie als nieuwste partij dat je hier laat zien dat je kunt doorpakken. Doe dat dan ook, en wees duidelijk naar jezelf en de achterban, is mijn vrijblijvende tip.

  Groet
  Martijn van Heeringen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »

Sluiting Noordwester

Beste eilanders, eind vorige week kwam het bericht binnen van het bestuur van De Noordwester, waarin per heden de definitieve sluiting en ontbinding van het

Lees verder »