Nieuws

Pleidooi voor een betrokken gemeentebestuur

Robert Lanting

Echt verschil maak je lokaal!

Het raadslidmaatschap is een kans om iets te betekenen voor je directe leefomgeving, voor het eiland waarop wij wonen en waarmee wij ons verbonden voelen.

Een belangrijke ambitie in ons programma is de versterking van de lokale overheid met oog voor de menselijke maat. Hiermee kan het vertrouwen van de eilanders in de politiek en de gemeente verbeterd worden. Ten eerste is hiervoor een gemeentebestuur nodig dat betrouwbaar, dienstbaar en rechtvaardig is. Dat gaat over goede dienstverlening, uitvoerbaarheid, beleid waarin de mens voorop staat en goed ambtelijk vakmanschap. De uitvoering moet een kernoverweging zijn bij het maken van beleid. Daarbij is het streven van Lijst Fier de beleidswereld beter aan te laten sluiten bij de dagelijkse werkelijkheid van de eilanders.

Samenwerking met overheden en betrokkenheid met burgers

Nog een belangrijke ambitie voor Lijst Fier is het zoeken naar samenwerking in de breedte. Allereerst met het college van B&W en binnen de gemeenteraad. Maar ook met medeoverheden, met onderwijsinstellingen, met maatschappelijke organisaties en niet in de laatste plaats met de samenleving. Verkiezingen zijn cruciaal, maar de representatieve democratie is niet het enige onderdeel van een sterke en levendige democratie.

Eilanders willen betrokken zijn bij ontwikkelingen die raken aan hun directe leefomgeving en zij willen invloed hebben op het lokale overheidsbeleid.

Daarom is Lijst Fier voorstander van het stimuleren van de mogelijkheden voor burgerparticipatie en burgerinitiatieven op lokaal niveau. Voor een leefbaar Vlieland is het belangrijk dat de inwoners hier samen met de gemeente de schouders onder zetten. Zodat alle eilanders kunnen wonen en werken in de omgeving waar ze zich verbonden mee voelen en dat voorzieningen in stand worden gehouden.

Van een goed functionerend gemeentebestuur mag worden verwacht dat zij in alle open(baar)heid en op een integere wijze de belangen dient van alle eilanders. Dat vraagt eveneens een gebundelde, gebiedsgerichte inzet, nodig voor de aanpak van specifieke opgaven op Vlieland. Voor veel van die opgaven is samenwerking over de eigen gemeentegrens noodzakelijk en kansrijk.

De opgebouwde samenwerking met de overige Waddeneilanden en de provincie Fryslan willen wij daarom voortzetten en waar nodig versterken. Ook moet er meer aandacht zijn richting de landelijke overheid voor onze bijzondere positie als eilandgemeenten in wet- en regelgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Huislijk geweld en femicide

Henk Veerdig – Zoals uitgesproken in de raadsvergadering van maandag 15 juli 2024 Voorzitter, een radio-interview met Jeannie Zuiderwijk, een schrandere vrouw, moeder en professioneel

Lees verder »

Ongemak

Afgelopen week is er in ons land een rechts-radicale regering geïnstalleerd. Een partij, die namens enkele woordvoerders al vele jaren verscheidene provocerende uitspraken heeft gedaan,

Lees verder »