Nieuws

Motie Noordwester Lijst Fier en GroenWit

Voorzitter, Tijdens de vorige raadsvergadering van februari hebben wij zoals bekend uitgebreid gesproken om al of niet in te stemmen met het financieringsvoorstel voor Stichting de Noordwester, waarmee ruim vijf ton publiek geld namens onze gemeente gemoeid is. Wij hebben aangegeven dat het volstrekt helder is dat er eindelijk iets moet gebeuren met de verouderde […]

Amendement Begrotingswijziging stelpost Omgevingswet en Gemeentefonds

Toelichting bij het amendement Op initiatief van Lijst Fier heeft een meerderheid van de gemeenteraad op maandag 31 oktober jl. ingestemd met een aanpassing (= amendement) op het voorgestelde besluit. Het college van B&W vroeg aan de gemeenteraad een bedrag van € 50.000,- voor het laten opstellen van een zgn. Milieu Effect Rapportage (hierna: MER). […]

Motie gasboring Waddengebied

Tijdens de raadsvergadering van maandag 10 oktober werd door Lijst Fier en GroenWit een motie ingediend over gasboring in het waddengebied. De motie werd aangenomen met 6 stemmen voor en 2 stemmen tegen. In de motie spreekt de raad zich uit tegen alle nieuwe vergunningen voor gasboringen en gaswinning in het kwetsbare Waddengebied. Lees de […]

Motie brandstoftoeslag

Tijdens de raadsvergadering van maandag 10 oktober werd door Lijst Fier een motie ingediend over de aangekondigde brandstoftoeslag bij Rederij Doeksen. In de motie wordt het college verzocht om samen met de gemeente Terschelling en Rederij Doeksen bij het rijk aan te dringen op compensatie, zodat de brandstoftoeslag niet hoeft te worden ingevoerd. De motie […]

Motie bijzondere bijstand

Tijdens de raadsvergadering van maandag 12 september werd door Lijst Fier, Lijst Stuivenga en ABV een motie aangenomen over de gevolgen van de sterke inflatie. In de motie wordt het college verzocht proactief contact te zoeken met een nieuwe en mogelijk verborgen groep eilanders die door de stijgende prijzen in financiële problemen komt. Lees de […]