groepsfoto lijst fier

Samen sterk

Samen het verschil maken. Dat is de kern van de ambities van Lijst Fier en daaraan willen we werken als nieuwe, groen-liberale Vlielandse partij. Een partij die opkomt voor de belangen van alle inwoners op het eiland, die mensen en organisaties duurzaam aan elkaar verbindt en waarbij iedereen welkom is.

Constructieve samenwerking, duidelijk richting geven, scherp zijn op de inhoud en goed luisteren naar elkaar zijn kenmerkend voor de frisse en nuchtere politiek waar Lijst Fier voor staat.

Laatste nieuws

Formatie – brief aan de burgemeester

Geachte voorzitter van de Raad, burgemeester Schrier, Gistermiddag 18 mei 2022 werd helder dat de goede gesprekken tussen ABV en Lijst fier in het kader van de informatiefase helaas niet hebben geleid tot het starten van de formatiefase. Beide opties om te komen tot een coalitieakkoord op basis van een raadsmeerderheid, eerst met NLV, daarna met ABV, zijn dus niet gelukt. Lijst Fier gaat zich beraden, het verslag van de informateur indachtig, op de ontstane situatie en zal komen met een derde initiatief. Namens Lijst Fier, Henk Veerdig

Lees verder >>

Vragen over niet-elektrische busdienst

Op verzoek van de Arriva heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) op 10 mei jl. ermee ingestemd dat gedurende de periode 13 mei – 15 juli door de Arriva tijdens de aankomst van de twee extra sneldiensten op de vrijdagen, de busdienst op Vlieland mag worden uitgevoerd met een niet-elektrische bus. Onderstaande vragen hierover zijn op 18 mei door de fractie van Lijst Fier onder de aandacht gebracht bij het college van Burgemeester en Wethouders, met het verzoek hier tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering aanstaande maandag (23 mei) antwoord op te geven. 1. Is het college hiervan op

Lees verder >>

Aanvang gesprekken Lijst Fier en ABV

De heer Kramer heeft als informateur met de verschillende partijen gesprekken gevoerd. Daarna heeft hij Lijst Fier en het ABV geadviseerd te beginnen aan coalitiegesprekken. Hierop heeft Lijst Fier de NLV en het ABV uitnodigingen gestuurd voor respectievelijk een afrondings- en een openingsgesprek. De NLV heeft te kennen gegeven geen tijd te hebben voor een afrondingsgesprek en het interpellatiedebat af te wachten dat gepland staat voor de raadsvergadering van 23 mei. Met het ABV wordt vandaag (vrijdag 13 mei) een openingsgesprek gevoerd. Lees het hele verslag van de informateur hier.

Lees verder >>

Nieuwe raadsvragen over Aankoop Dorpstraat 154

Schriftelijke vragen (artikel 32 van het RvO gemeenteraad Vlieland) van de fractie van Lijst Fier naar aanleiding van de totstandkoming van het raadsvoorstel aankoop Dorpstraat 154. Geachte college, Met betrekking tot het door uw college op 29 maart 2022 vastgestelde raadsvoorstel ‘aankoop Dorpsstraat 154’ heeft de fractie van Lijst Fier behoefte aan antwoorden op vragen die samenhangen met de totstandkoming van dit voorstel. De aanleiding hiervoor is tweeledig. Tijdens de behandeling van het voorstel van orde van de fractie van Lijst Fier over het afvoeren van de agenda van het voorstel ‘aankoop Dorpstraat 154’ heeft uw voorzitter een tijdlijn geschetst

Lees verder >>

Alle partijen akkoord met nieuwe informateur

Voortgangsbericht formatieproces Nu de onderhandelingen over het sluiten van een mogelijk coalitieakkoord tussen de fracties van Lijst Fier en NLV sinds 26 april jl. zijn beëindigd, heeft Lijst Fier op 28 april jl. voorgesteld aan de drie andere partijen om onder leiding van een nieuwe externe, onafhankelijke informateur opnieuw de verkenningsfase in te gaan. Met dit voorstel hebben alle partijen zich akkoord verklaard. Afgelopen weekend is geschreven aan een opdracht aan de beoogde informateur. Gehoord alle fractievoorzitters is deze opdracht inmiddels ook aangenomen door de heer mr. J.G. Kramer, burgemeester van de gemeente Noardeast Fryslân. De opdracht aan de informateur

Lees verder >>

Berichtenarchief

Onze raadsleden

Henk Veerdig

Lijsttrekker

Samen met zijn vrouw Marja woont hij sinds de jaren ’80 op Vlieland. Hij is werkzaam bij defensie, beheerder bij Expo Meteo Vlieland, IVN-natuurgids en daarnaast vrijwilliger bij Museum Trompshuys en de Noordwester.

Sinds 2018 is Henk Veerdig raadslid op Vlieland. Hij zet zich in voor de eilander economie en kwaliteit van leven, met bijzondere aandacht voor het behoud van het kleinschalige karakter en de natuur. Politiek draait voor hem om samenwerking en dialoog.

Cees Potiek

Kandidaat raadslid

Cees is verantwoordelijk voor het drinkwater op Vlieland. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter van Stortemelk en Flidunen.

In deze rollen staat hij al jarenlang middenin het eilander leven. Deze ervaringen wil hij gaan gebruiken om het eiland vooruit te helpen vanuit de gemeenteraad. Een goede leefomgeving met een rijk en actief verenigingsleven staan voor hem centraal.

Robert Lanting

Raadslid

Met een dienstverband van ruim 20 jaar heeft Robert de nodige ervaring bij de gemeente Vlieland. Tussen 1999 en 2019 was hij onder andere gemeentesecretaris en beleidsmedewerker juridische en economische zaken.

Dit jaar gaat hij voor een nieuwe uitdaging als raadslid namens Lijst Fier. Hij hoopt zich onder meer in te kunnen zetten voor kleinschalige initiatieven ter bevordering van economische diversiteit, mobiliteit en personeelshuisvesting.

Iris Pieterse

Raadslid

Door haar werk bij de VVV heeft Iris in korte tijd veel kennis opgedaan over het eiland en heeft ze de lokale gastvrijheidseconomie grondig leren kennen. Naast haar kernvakgebied, evenementen en sportvoorzieningen, is ze breed georiënteerd en gedreven om zich in te zetten voor de Vlielandse gemeenschap in de raad.

Haar kracht: ze heeft een brede blik op het eiland en kan verschillende meningen met elkaar verenigen om samen tot oplossingen te komen.

foto kandidaat Guido

Guido Schuuring

Kandidaat raadslid

Samen met zijn vrouw Conny en hun vier kinderen woont hij sinds 2010 op Vlieland. Guido is een echte horecaman. Hij werkte als Chefkok bij het Armhuis en later bij Seeduyn, en liet jong en oud kennismaken met zijn culinaire wereld op o.a. de Krijtenburg en in de Uiterton.

Om bij te kunnen dragen aan een prettig politiek klimaat met veel ruimte voor dialoog, wil hij zich nu als raadslid inzetten voor een ieder op ons mooie eiland. Een geweldige uitdaging die grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Zijn visie: “Anders denken mag, maar blijf praten en luisteren naar elkaar.”

Onze standpunten

Duurzaamheid

Behoud en herstel van duurzaamheid en biodiversiteit

Op naar een zo groen mogelijke maatschappij, inclusief groen ondernemerschap. Lijst Fier pakt deze uitdaging graag op. Samen met het eilander bedrijfsleven, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de inwoners. Zij die zich inzetten voor de strijd tegen (plastic) zwerfafval zijn wat ons betreft een inspirerend voorbeeld.

Verduurzaming van mobiliteit

Hoe kunnen we de verkeersbewegingen op het eiland verduurzamen, in het kader van de energietransitie en het verminderen van de CO2-uitstoot? Lijst Fier gaat graag in gesprek over goede, betaalbare parkeervoorzieningen voor eilanders op de vaste wal, elektrische deelauto’s op Vlieland en duurzame bevoorrading van het eiland.

Een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid

Wij pleiten voor een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid, binnen en buiten het gemeentehuis. Dat betekent zoveel mogelijk lokaal inkopen, gebruikmaken van gerecycled papier, kritisch kijken naar verpakkingen, etc.

Een nieuw uitvoeringsplan duurzaamheid (2022-2030)

Wij pleiten voor:

Het volledig ondergronds inzamelen van het huishoudelijk afval en het behouden van gft-afval.

Het onderzoeken van de mogelijkheden voor Wadden-breed investeren in een windturbinepark op zee.

Een subsidieregeling voor groene daken, zonnepanelen, warmtepompen en isolatie.

Leefbaarheid

Verduurzaming en uitbreiding van het woningaanbod

In onze visie is het de komende jaren zaak het onderwerp ‘wonen’ hoge prioriteit te geven als onderdeel van het grotere doel: het versterken van de leefbaarheid op Vlieland. Belangrijke thema’s daarbij zijn: een gevarieerd woonaanbod, verdere verduurzaming, maatwerk voor het huisvesten van seizoenskrachten en het toevoegen van een woonbestemming op het plangebied Oosterseveld (bedrijventerrein).

Goede gezondheidszorg

De zorgverleners staan altijd klaar, voor jong en oud. Dat geldt niet alleen voor de eerstelijnsgezondheidszorg, maar ook voor de tandarts, fysiotherapie, thuiszorg en de dierenarts. Samen met alle betrokken partners – zowel professionals als vrijwilligers – zetten wij ons in voor blijvende goede basisgezondheidszorg op Vlieland, met lokaal maatwerk waar dat nodig is.

Ondersteuning van kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn noodzakelijke ingrediënten voor een gezonde maatschappij, waarin mensen zowel geestelijk als economisch tot bloei kunnen komen. Ook op Vlieland is creativiteit een belangrijke factor in de eilander economie.

De kerk, Museum Tromp’s Huys, Informatiecentrum De Noordwester en Stelling 12H, het filmhuis, overige kunst- en cultuurinitiatieven, kunstenaars, kunstverkopers, muzikanten, festivalorganisatoren et cetera, verdienen steun vanuit het bestuur. Lijst Fier zet zich daarvoor in.

Uitbreiding van de sneldienst

Lijst Fier wil met Rederij Doeksen in gesprek over het uitbreiden van de sneldienst. In het belang van de inwoners van Vlieland die voor werk of school naar de vaste wal moeten, maar ook voor degenen die op Vlieland werken en (nog) niet op het eiland wonen.

Ook voor de jonge studerende eilanders die regelmatig naar de wal gaan, is de veerverbinding cruciaal. Het is voor hen belangrijk de band met het eiland te behouden, getuige ook de pilot die nu loopt met de watertaxi tussen Vlieland en Terschelling.

Onderwijs

Goed onderwijs

Wij steunen de fusie van de Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland (OOV) met OSG Piter Jelles en willen investeren in een goede samenwerkingsrelatie met het (nieuwe) schoolbestuur. Wij zetten ons samen met het schoolbestuur graag in voor goed onderwijs als basis voor een sterke, energieke eilander samenleving.

Verbreding van het onderwijsaanbod

Samen met de eilander ondernemers en het schoolbestuur gaan wij op zoek naar verbreding van het onderwijsaanbod op Vlieland, waarbij wij ook pleiten voor een dependance van een hogeschool op het eiland. In dat kader willen we ons ook inzetten voor het promoten van muziek- en bewegingsonderwijs en kunst-, cultuur- en natuureducatie.

Buurt- en sportcoach versterken

Lijst Fier wil samen met de jongeren op het eiland zoeken naar invulling en realisatie van hun wensen. Iedereen moet immers de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Om in gesprek te blijven met de jongeren, te weten wat hen beweegt en wat ze wensen, speelt de buurt- en sportcoach een belangrijke rol. Lijst Fier wil deze rol versterken.

alle rechten voorbehouden | 2022